Уебсайтът labpulse.eu, намиращ се на www.labpulse.eu, е защитено с авторски права произведение, принадлежащо на Lab Pulse. Някои функции на Сайта могат да бъдат обект на допълнителни указания, условия или правила, които ще бъдат публикувани на Сайта във връзка с такива функции.

Всички такива допълнителни условия, указания и правила са включени чрез позоваване в тези Условия.

Тези Условия за използване описват правно обвързващите условия, които контролират използването на Сайта. С ВЛИЗАНЕ В САЙТА, СЕ ИЗПЪЛНЯВАМЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ и заявявате, че имате властта и капацитета да влизате в тези Условия. ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ НАЙ-МАЛКО 18 ГОДИНИ НА ВЪЗРАСТ, ЗА ДА ВЗЕМЕТЕ САЙТА АКО ИЗГОТВЕТЕ С ВСИЧКИ ПРЕДОСТАВКИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ВЛИЗАЙТЕ И / ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

Достъп до сайта

При спазване на настоящите условия. Компанията ви предоставя непрехвърлим, неизключителен, отменяем, ограничен лиценз за достъп до Сайта единствено за ваша лична, нетърговска употреба.

Определени ограничения. Правата, одобрени за вас в тези Условия, са предмет на следните ограничения:

  • (а) няма да продавате, давате под наем, давате под наем, прехвърляте, преотстъпвате, разпространявате, хоствате или по друг начин да експлоатирате по търговски начин Сайта;
  • (б) няма право да променяте, да правите производни работи на, да разглобявате, да компилирате или да реверсирате инженери на всяка част от Сайта;
  • (в) няма да имате достъп до Сайта, за да създадете подобен или конкурентен уебсайт;
  • (г) с изключение на изрично посоченото тук, никоя част от Сайта не може да се копира, възпроизвежда, разпространява, преиздава, изтегля, показва, публикува или предава под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, освен ако не е посочено друго, всяко бъдещо издание, актуализация или друго допълнение към функционалността на Сайта е предмет на настоящите Условия. Всички забележки за авторското право и други права на собственост на Сайта трябва да бъдат запазени във всички негови копия.

Компанията си запазва правото да променя, спира или прекратява Сайта със или без предизвестие. Вие одобрихте, че Компанията няма да носи отговорност пред вас или трета страна за промяна, прекъсване или прекратяване на Сайта или на която и да е част.

Без поддръжка или поддръжка. Вие се съгласявате, че Компанията няма да има задължение да ви предоставя поддръжка във връзка със Сайта.

Изключвайки всяко потребителско съдържание, което можете да предоставите, вие знаете, че всички права върху интелектуалната собственост, включително авторски права, патенти, търговски марки и търговски тайни, в Сайта и неговото съдържание са собственост на доставчици на Компания или Компания. Обърнете внимание, че тези Условия и достъпът до Сайта не ви дават никакви права, право на собственост или интерес към или права върху интелектуална собственост, с изключение на ограничените права за достъп, изразени в раздел 2.1. Компанията и нейните доставчици запазват всички права, които не са предоставени в тези Условия.

Връзки и реклами на трети страни; Други потребители

Връзки и реклами на трети страни. Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни и / или да показва реклами за трети страни. Такива връзки и реклами на трети страни не са под контрола на Дружеството и Компанията не носи отговорност за връзки и реклами на трети страни. Компанията предоставя достъп до тези връзки и реклами на трети страни само като удобство за вас и не преглежда, одобрява, следи, одобрява, гарантира или не представя никакви представи по отношение на връзки и реклами на трети страни. Използвате всички връзки и реклами на трети страни на свой риск и трябва да прилагате подходящо ниво на предпазливост и дискретност при това. Когато кликнете върху някоя от връзките и рекламите на трети страни, се прилагат условията и правилата на третата страна, включително практиките за поверителност и събиране на данни на трета страна.

Други потребители. Всеки потребител на Сайта е единствено отговорен за всяко свое собствено Потребителско съдържание. Тъй като ние не контролираме Потребителското съдържание, вие потвърждавате и се съгласявате, че не носим отговорност за никое Потребителско съдържание, независимо дали сте предоставени от вас или от други. Вие се съгласявате, че Компанията няма да носи отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на такива взаимодействия. Ако има спор между вас и всеки потребител на Сайта, ние нямаме задължение да се включваме.

С настоящото освобождавате и освобождавате завинаги Дружеството и нашите служители, служители, агенти, правоприемници и назначава от и с настоящото се отказвате и отстъпвате всеки спор от минало, настояще и бъдеще, иск, спор, искане, право, задължение, отговорност, действие и причина за действие от всякакъв вид и характер, възникнали или възникнали пряко или косвено от или свързани или пряко или косвено със Сайта. Ако сте жител на Калифорния, вие се отказвате от раздел 1542 на Гражданския закон на Калифорния във връзка с гореизложеното, който гласи: „общото освобождаване не се разпростира върху вземанията, които кредиторът не знае или не подозира, че съществуват в негова полза при време на изпълнение на освобождаването, което ако е известно от него или тя, трябва да е повлияло съществено върху неговото уреждане с длъжника. „

Условия за ползване

Сайтът се предоставя на принципа „както е“ и „както е възможно“, а компанията и нашите доставчици изрично отказват всякакви гаранции и условия от всякакъв вид, независимо дали са изрични, подразбиращи се или законови, включително всички гаранции или условия на продаваемост , годност за определена цел, заглавие, тиха наслада, точност или не-нарушаване. Ние и нашите доставчици не гарантираме, че сайтът ще отговаря на вашите изисквания, ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки или ще бъде точен, надежден, без вируси или друг вреден код, пълен, легален или безопасно. Ако приложимото законодателство изисква някакви гаранции по отношение на сайта, всички такива гаранции са ограничени по време на деветдесет (90) дни от датата на първата употреба.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключване може да не се отнася за вас. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се отнася за вас.

Ограничение на отговорността

В максимална степен, разрешена от закона, в никакъв случай дружеството или нашите доставчици не носят отговорност пред вас или трета страна за загубени печалби, загубени данни, разходи за закупуване на заместващи продукти или всякакви косвени, последващи, примерни, случайни, специални или наказателни щети, произтичащи от или свързани с тези условия или използването на или неспособност да използвате сайта, дори ако компанията е била информирана за възможността за такива щети. Достъпът до и използването на сайта е по ваша собствена преценка и риск и вие ще носите пълна отговорност за щети на вашето устройство или компютърна система или загуба на данни, произтичащи от това.

Доколкото е разрешено от закона, независимо от каквото и да е противното, съдържащо се тук, нашата отговорност към вас за щети, произтичащи от или свързани с това споразумение, по всяко време ще бъде ограничена до максимум петдесет щатски долара (щатски долари 50 долара). Наличието на повече от едно искане не увеличава тази граница. Вие се съгласявате, че нашите доставчици няма да носят никаква отговорност, произтичаща от или свързани с това споразумение.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаване или изключване на отговорност за случайни или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

Срок и прекратяване. При спазване на този раздел, тези Условия ще останат в пълна сила и в сила, докато използвате Сайта. Можем да спрем или прекратим вашите права за използване на Сайта по всяко време по каквато и да е причина по наша собствена преценка, включително за каквото и да е използване на Сайта в нарушение на тези Условия. След прекратяване на вашите права съгласно тези Условия, Вашият акаунт и правото на достъп и използване на Сайта ще бъдат прекратени незабавно. Разбирате, че всяко прекратяване на Вашия акаунт може да включва изтриване на потребителското Ви съдържание, свързано с Вашия акаунт, от нашите бази данни на живо. Компанията няма да носи каквато и да е отговорност към вас за прекратяване на вашите права съгласно тези Условия. Дори след като вашите права по тези условия бъдат прекратени, следните разпоредби на тези условия ще останат в сила: раздели 2 до 2.5, раздел 3 и раздели 4 до 10.

Политика за авторско право

Компанията уважава интелектуалната собственост на другите и моли потребителите на нашия Сайт да направят същото. Във връзка с нашия Сайт ние приехме и приложихме политика, зачитаща закона за авторското право, която предвижда премахването на всякакви нарушаващи материали материали и за прекратяването на потребителите на нашия уебсайт, които са многократни нарушители на правата върху интелектуална собственост, включително авторските права. Ако смятате, че един от нашите потребители, чрез използването на нашия сайт, незаконно нарушава авторските права (и) в дадено произведение и желаете да премахнете материала, за който се твърди, че е в нарушение, следната информация под формата на писмено уведомление (съгласно до 17 USC § 512 (c)) трябва да бъдат предоставени на посочения от нас агент за авторско право:

  • физически или електронен подпис;идентификация на авторските произведения или произведения, за които твърдите, че са били нарушени;
  • идентифициране на материала на нашите услуги, за които твърдите, че нарушава и че искате от нас да премахнем;достатъчно информация, която да ни позволи да намерим такъв материал;
  • вашия адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща;
  • изявление, че имате добросъвестно убеждение, че използването на спорните материали не е разрешено от собственика на авторското право, неговия агент или съгласно закона;
  • изявление, че информацията в известието е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че сте собственик на авторските права, за които се твърди, че са нарушени, или че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Моля, обърнете внимание, че съгласно 17 U.S.C. § 512 (е), всяко погрешно представяне на съществен факт в писмено известие автоматично подлага страна-жалбоподател на отговорност за щети, разходи и адвокатски хонорари, направени от нас във връзка с писменото уведомление и твърдението за нарушаване на авторски права.

В общи линии

Тези Условия подлежат на периодично преразглеждане и ако направим съществени промени, можем да ви уведомим, като ви изпратим имейл до последния имейл адрес, който сте ни предоставили и / или чрез видно публикуване на известие за промените в нашия сайт. Вие носите отговорност за предоставяне на най-актуалния ви имейл адрес. В случай, че последният имейл адрес, който сте ни предоставили, не е валиден, нашето изпращане на електронната поща, съдържаща такова известие, ще представлява ефективно известие за промените, описани в известието. Всякакви промени в настоящите Условия ще бъдат в сила най-рано от тридесет (30) календарни дни след изпращането на известие по електронната поща до вас или тридесет (30) календарни дни след публикуването на известие за промените в нашия Сайт. Тези промени ще влязат в сила незабавно за нови потребители на нашия Сайт. Непрекъснатото използване на нашия Сайт след известие за такива промени ще посочи потвърждението ви за такива промени и съгласието да бъде обвързано с условията и условията на такива промени. Решаване на спорове. Моля, прочетете внимателно това Арбитражно споразумение. Той е част от договора ви с Компанията и засяга вашите права. Той съдържа процедури за ЗАДЪЛЖИТЕЛНА АРБИТРАЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ И КЛАСНА ДЕЙСТВИЯ.

Приложимост на Арбитражното споразумение. Всички искове и спорове във връзка с Условията или използването на който и да е продукт или услуга, предоставени от Дружеството, които не могат да бъдат решавани неофициално или в малък иск, се решават чрез задължителен арбитраж на индивидуална основа при условията на това Арбитражно споразумение. Освен ако не е уговорено друго, всички арбитражни производства се водят на английски език. Това Арбитражно споразумение се отнася за Вас и Дружеството, както и за всички дъщерни дружества, филиали, агенти, служители, предшественици в интерес, правоприемници и възлагания, както и всички оторизирани или неоторизирани потребители или бенефициенти на услуги или стоки, предоставени съгласно Условията.

Изискване за известие и неформално разрешаване на спорове. Преди всяка от страните да поиска арбитраж, страната трябва първо да изпрати на другата страна писмено известие за спор, описващо естеството и основата на иска или спора и исканото обезщетение. Известие до Дружеството трябва да бъде изпратено на адрес: 1278 София, бул. Лазар Михайлов 130. След получаване на известието вие и Дружеството може да опитате да разрешите искането или да оспорите неофициално. Ако вие и Дружеството не разрешите иска или спора в рамките на тридесет (30) дни след получаване на известието, всяка от страните може да започне арбитражна процедура. Сумата на всяка оферта за сетълмент, направена от която и да е от страните, не може да бъде разкрита пред арбитъра, докато арбитърът не определи сумата на решението, на която всяка от страните има право.

Арбитражни правила. Арбитражът се инициира чрез Американската арбитражна асоциация, утвърден доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, който предлага арбитраж, както е посочено в този раздел. Ако AAA не е на разположение за арбитраж, страните се споразумяват да изберат алтернативен доставчик на ADR. Правилата на Доставчика на АРС уреждат всички аспекти на арбитража, освен доколкото тези правила противоречат на Условията. Правилата за арбитраж на потребителите на AAA, уреждащи арбитража, са достъпни онлайн на адрес adr.org или чрез обаждане на ААА на 1-800-778-7879. Арбитражът се води от един неутрален арбитър. Всякакви искове или спорове, при които общата сума на търсената награда е по-малка от десет хиляди щатски долара (10 000,00 щатски долара), могат да бъдат решени чрез обвързващ арбитраж, който не се явява на явление, по избор на страната, която иска облекчение. За искове или спорове, при които общата сума на търсената присъда е десет хиляди щатски долара (10 000,00 щатски долара) или повече, правото на съдебно заседание ще се определя от Арбитражните правила. Всяко изслушване ще се проведе на място в рамките на 100 мили от вашето местожителство, освен ако не пребивавате извън Съединените щати и освен ако страните не се договорят друго. Ако пребивавате извън САЩ, арбитърът уведомява страните разумно за датата, часа и мястото на всяко устно изслушване. Всяко решение по решението, постановено от арбитъра, може да бъде вписано във всеки компетентен съд. Ако арбитърът ви предостави награда, която е по-голяма от последната оферта за сетълмент, която Дружеството ви е направила преди започването на арбитраж, Дружеството ще ви изплати по-голямата част от наградата или $ 2500,00. Всяка страна поема собствените си разходи и плащания, произтичащи от арбитража, и плаща равен дял от таксите и разходите на Доставчика на АРС.

Допълнителни правила за арбитраж, основан на неприсъствие. Ако е избран арбитраж, основан на неявяване, арбитражът се провежда по телефон, онлайн и / или се основава единствено на писмени изявления; конкретният начин се избира от страната, която инициира арбитража. Арбитражът не включва лични изяви на страните или свидетелите, освен ако страните не са договорени друго.

Ограничения във времето. Ако вие или Дружеството преследвате арбитраж, арбитражният иск трябва да бъде иницииран и / или поискан в рамките на давността и в рамките на всеки срок, наложен съгласно Правилата на AAA за съответния иск.

Правомощия на арбитъра. Ако арбитражът бъде иницииран, арбитърът ще реши правата и задълженията на вас и Дружеството и спорът няма да бъде консолидиран с други въпроси или ще бъде присъединен към други дела или страни. Арбитърът има право да предоставя молби, отхвърлящи изцяло или частично всички искове. Арбитърът има право да присъжда парични щети и да предоставя всички непарични средства за защита или облекчения, достъпни за физическо лице съгласно приложимото законодателство, правилата на AAA и условията. Арбитърът издава писмено решение и изявление за решение, в което описва основните констатации и заключения, на които се основава решението. Арбитърът има същите правомощия да постановява облекчения на индивидуална основа, каквито би имал съдия в съда. Решението на арбитъра е окончателно и обвързващо за вас и Дружеството.

Отказ от съдебния процес на журито. СТРАНИТЕ ТУК ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО СИ И СТАТУТНИТЕ ПРАВА ДА СЕ ПРАВЕТЕ В СЪД И ИМАТ ИЗПИТВАНЕ В ПЪРВО НА СЪДИЯ ИЛИ ЖУРИ, вместо да изберат, че всички искове и спорове ще бъдат решавани чрез арбитраж съгласно това Арбитражно споразумение. Арбитражните процедури обикновено са по-ограничени, по-ефикасни и по-евтини от правилата, приложими в съда, и подлежат на много ограничен контрол от съда. В случай, че между вас и Дружеството в който и да е щат или федерален съд трябва да възникне някакъв спор по иск за освобождаване или налагане на арбитражно решение или по друг начин, ВАС И ДРУЖЕСТВОТО ДА ПРАВЕТЕ ВСИЧКИ ПРАВА НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ЖУРИ, вместо това избирате спорът да бъде решен от съдия.

Отказ от клас или консолидирани действия. Всички искове и спорове в обхвата на това арбитражно споразумение трябва да бъдат арбитражни или съдопроизводствени на индивидуална основа, а не на класова основа, а исковете на повече от един клиент или потребител не могат да бъдат арбитражни или спорни съвместно или консолидирани с тези на всеки друг клиент или потребител.

Поверителност. Всички аспекти на арбитражната процедура са строго поверителни. Страните се споразумяват да запазят поверителност, освен ако законът не изисква друго. Настоящият параграф не пречи на дадена страна да представи пред съда всяка информация, необходима за прилагане на настоящото споразумение, за изпълнение на арбитражно решение или за искане на обезщетение за обезщетение или справедливо.

Делимост. Ако някоя част или части от това Арбитражно споразумение се установи, че законът е невалиден или не може да бъде изпълнен от съд с компетентна юрисдикция, тогава тази конкретна част или части няма сила и действие и се разделя, а останалата част от Споразумението продължете с пълна сила и ефект.

Право на отказ. Страната, срещу която е предявен искът, може да се откаже от всички права и ограничения, посочени в това Арбитражно споразумение. Този отказ не може да се откаже или да засегне друга част от настоящото арбитражно споразумение.

Оцеляване на споразумението. Това Арбитражно споразумение ще оцелее след прекратяването на отношенията Ви с Дружеството.

Съд за малки искове Независимо от това по-горе, вие или Компанията може да заведете индивидуален иск в съда с малки искове.

Спешна справедлива помощ. Както и да е гореизброеното, всяка от страните може да поиска спешно справедливо облекчение пред щат или федерален съд, за да запази статуквото в очакване на арбитраж. Искането за временни мерки не се счита за отказ от каквито и да било други права или задължения съгласно настоящото Арбитражно споразумение.

Исковете не подлежат на арбитраж. Независимо от горното, исковете за клевета, нарушаване на Закона за компютърни измами и злоупотреби, както и за нарушаване или присвояване на патент, авторско право, търговска марка или търговска тайна на другата страна не подлежат на това Арбитражно споразумение.

При всички обстоятелства, при които горепосоченото Арбитражно споразумение позволява на страните да водят спорове в съда, страните се споразумяват да се подчинят на личната юрисдикция на съдилищата, разположени в графство Нидерландия, Калифорния, за такива цели.

Сайтът може да бъде подчинен на американските закони за контрол върху износа и може да бъде подложен на разпоредби за износ или внос в други страни. Вие се съгласявате да не експортирате, реекспортирате или прехвърляте, пряко или косвено, всички технически данни от САЩ, придобити от Компанията, или други продукти, използващи такива данни, в нарушение на законите или разпоредбите за износ на САЩ.

Компанията се намира на адреса в раздел 10.8. Ако сте жител на Калифорния, можете да подадете жалби до отдела за подпомагане на жалбите на отдела за потребителски продукти на калифорнийския отдел за потребителски въпроси, като се свържете с тях писмено на адрес: 400 R Street, Сакраменто, Калифорния 95814 или по телефона на (800) ) 952-5210.

Електронни комуникации. Комуникациите между вас и Компанията използват електронни средства, независимо дали използвате Сайта или ни изпращате имейли или дали Компанията публикува известия на Сайта или комуникира с вас по имейл. За договорни цели вие (а) се съгласявате да получавате съобщения от Компанията в електронна форма; и (б) се съгласявате, че всички условия, споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Дружеството ви предоставя по електронен път, отговарят на всяко правно задължение, което тези съобщения биха изпълнили, ако са на хартиен носител.

Цяла Условия. Тези Условия представляват цялото споразумение между вас и нас относно използването на Сайта. Нашата неизпълнение или налагане на някакво право или разпоредба на настоящите Условия не действа като отказ от такова право или разпоредба. Заглавията на секциите в тези Условия са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Думата „включително“ означава „включително без ограничение“. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се счита за невалидна или неприложима, останалите разпоредби на тези Условия ще бъдат непроменени и невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за изменена, така че да е валидна и приложима в максималната степен, разрешена от закона. Връзката ви с Дружеството е в отношенията на независим изпълнител и никоя от страните не е представител или партньор на другата. Тези Условия и вашите права и задължения тук не могат да бъдат възлагани, възложени на подизпълнител, делегирани или прехвърлени по друг начин от вас без предварително писмено съгласие на Дружеството и всеки опит за възлагане, подизпълнител, делегиране или прехвърляне в нарушение на горепосоченото ще бъде нищожен и нищожно. Компанията може свободно да възлага тези Условия. Условията, посочени в тези Условия, са задължителни за правоприемниците.

Авторски права / Информация за търговски марки Copyright ©. Всички права запазени. Всички търговски марки, лога и марки за услуги, показвани на Сайта, са наша собственост или собственост на други трети страни. Не е позволено да използвате тези Марки без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на такава трета страна, която може да притежава Марките.

Информация за връзка

адрес: 1278 София, бул. Лазар Михайлов 130

Email: office@labpulse.eu